DEKLARACJA

                                                            KNSZZ „Solidarność '8O” 
Deklaracja członkowska
Ja, niżej podpisany(a)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zatrudniony(a) w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 na stanowisku …………………………………………………………………………………………………………………. 
oświadczam, że przystępuję do KNSZZ „Solidarność`80”.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek KNSZZ „Solidarność`80” moich danych osobowych na potrzeby Związku. Oświadczam, iż wiem o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.  Związek KNSZZ „Solidarność`80” zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi.
……………………., dn …………………                                                                                                                                 …………………………….. 
                                                                                                                                                                                                ( podpis czytelny) 
                                                                Upoważnienie do potrącania składek :
Ja, niżej podpisany(a)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL ………………………………………………………….
upoważniam Dział Finansowy do potrącenia z mojego wynagrodzenia składki członkowskiej wynikającej z przynależności do KNSZZ „Solidarność`80”    w  wysokości 1% na konto  nr : 
25109027630000000130563237   –  SANTANDER  BANK  POLSKI
    ………………, dn ……………..                                                                                           ………………………….
                                                                                                                                               (podpis  czytelny)