Deklaracja

KNSZZ Solidarność`80

Deklaracja członkowska

Ja, niżej podpisany………………………………………………………..

zatrudniony w ………………………………………………………………

na stanowisku ………………………………………………………………

oświadczam, że przystępuję do KNSZZ Solidarność`8O.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek KNSZZ Solidarność`8O moich danych osobowych na potrzeby Związku. Oświadczam, iż wiem o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Związek KNSZZ Solidarność`8O zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi.

………………, dn……………..     podpis ………………………………..

————————————————————————

 

Upoważnienie do potrącania składek

Ja, niżej podpisany……………………………………………………….   PESEL ……………………………………………

upoważniam ……………………………………………………………………………………………………….

                            nazwa pracodawcy i dział płac, który dokonuje potrącenia składki

do potrącenia z mojego wynagrodzenia składki członkowskiej wynikającej z przynależności do KNSZZ Solidarność`8O.

?Potrącenia proszę dokonać na konto:

…………………………………………………………………………………………………………

?Potrącenia proszę dokonać na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………

Wskazać sposób przekazania składki poprzez wpisanie x do wybranej kratki.

……………., dn……………………..     podpis ……………………………………………….

Pobierz deklarację – deklaracja.doc

Dodaj komentarz